ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳು

59

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ

61

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ

94

ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ

66

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

280

ಒಟ್ಟು ಸ್ಮಾರಕಗಳು

ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ

ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

Select a Monument

Submit Expression of Interest

Shortlisting of EoI

Vision Bidding and Evaluation

Selection of Smaraka Mitra

Signing of MOU

ತಾಜ್ ಬಾವಡಿ

ವಿಜಯಪುರ

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು

ಗಗನ್ ಮಹಲ್

ಆನೆಗುಂದಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸ್ಮಾರಕ – ಸಂರಕ್ಷಕರಾಗಿ

5 + 4 =

ಅಪಾರ ಪರಂಪರೆ- ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ

ಪಾರಂಪರಿಕ ಶಿಲ್ಪ-ಗಮನವಿರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ

ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ- ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳಸಿ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು-ಬರಬಾರದು ವಿಪತ್ತು

ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಚರಣೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ವಿಶಿಷ್ಠ ಪರಂಪರೆ-ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸಾಹ

ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಚರಣೆ- ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆ

ಪಾರಂಪರಿಕ ನಮನ –ಸೆಳೆಯುವುದು ಗಮನ

ಅಪಾರ ಪರಂಪರೆ-ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ

ಪಾರಂಪರಿಕ ಶಿಲ್ಪ-ಗಮನವಿರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ

Developed and Maintained by Culkey Foundation