Team

Satish Shekar

Senthil K Srinivasan

Latha H S

Debanti Roy

Brijesh Devaru

Manoj H P

Partners

Karthik Kittu

Praveen Kumar

Suresh Narsimha

Rounak Nayak

Padhmapriya S